TU THIỀN

TU THIỀN

Tu thiền pháp hội Long Hoa
Lục căn thanh tịnh tâm nhà không không
Đi vào ngũ khí triều dâng
Tịnh an tam bửu huệ căn sáng bừng
Thân Tâm thơ thới nhẹ nhàng
Vận hành chân khí đều hòa lưu thông
Chuyển thành rồng khí trong thân
Làm cho lực thức sanh ra pháp mầu
Lần theo hơi thở cho sâu
Luyện tinh hóa khí hội nhau đan điền
Chuyển luân theo thái cực đồ
Ngũ hành chân khí hữu vô nhiệm mầu
Đốc, Nhâm, khai mở được rồi
Vận hành sau trước theo vòng châu thiên
Lâu ngày tụ đỉnh tam hoa
Kim thân hiển lộ biết bao diệu kỳ
Lục thông vi diệu tức thì
Quán soi thấy rõ đất trời càn khôn
Rõ cơ Tạo Hóa chuyển luân
Kỳ ba Thánh Đức thượng ngơn hiển bày
Rõ cơ Thánh Đức nhiệm mầu
Là Cơ tận độ khắp cùng đông tây
Cội Nguồn thấu rõ từ đây
Quy nguyên tam giáo sum vầy ngũ chi
Long Hoa là hội trường thi
Cứu nhân độ thế lập công với Trời
Thiền Tâm Tịnh Độ rõ rồi
Thi nhau tu luyện phản hồi chơn căn
Không còn sa đọa, đọa sa
Trở về thiên giới quê hương cõi trời
Trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
***********************

Văn Hóa Cội Nguồn

2 comments

  1. Bài thơ nói lên cách công phu luyện đạo trong phương pháp THIỀN.
    Xin hỏi bạn Hoang Vuong có bài giải thích cảu tác cho bài thơ TU THIỀN trên không ?

    Like

    1. Quý Hiền nhân muốn thấu triệt về Tu Thiền, xin Quý Hiền Nhân Đọc Qua Long Hoa Mật Tạng trên trang báo

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s