MỞ HỘI LONG HOA

MỞ HỘI LONG HOA

Cơ trời mở hội Long Hoa
Trường thi chọn lọc những ai thiện lành
Trường thi hiểu Cội rõ Nguồn
Trường thi công đức cứu đời độ nhân
Long Hoa là hội Rồng Tiên
Anh linh truyền thống Việt Nam lẫy lừng
Vua Hùng Quốc Tổ Vua Hùng
Lọc lừa ( lựa) sàng lọc thay Trời chấm thi
Những ai vì nước vì non
Vì Nguồn vì Cội ra công buổi nầy
Rạng danh phước đức tròn đầy
Vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần an ngôi
Cơ trời mở hội kỳ ba
Là cơ tận độ siêu sanh về trời
Rồng Tiên vinh hiển sáng ngời
Tiên Rồng tỏ rạng cơ trời Long Hoa
*******************

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s