MỞ HỘI LONG HOA

Cơ trời mở hội Long Hoa
Trường thi chọn lọc những ai thiện lành
Trường thi hiểu Cội rõ Nguồn
Trường thi công đức cứu đời độ nhân
Long Hoa là hội Rồng Tiên
Anh linh truyền thống Việt Nam lẫy lừng
Vua Hùng Quốc Tổ Vua Hùng
Lọc lừa ( lựa) sàng lọc thay Trời chấm thi
Những ai vì nước vì non
Vì Nguồn vì Cội ra công buổi nầy
Rạng danh phước đức tròn đầy
Vào ngôi Phật, Thánh, Tiên, Thần an ngôi
Cơ trời mở hội kỳ ba
Là cơ tận độ siêu sanh về trời
Rồng Tiên vinh hiển sáng ngời
Tiên Rồng tỏ rạng cơ trời Long Hoa
*******************

Văn Hóa Cội Nguồn