THÔI RỒI

Lạc Nguồn lạc Cội thôi rồi
Muôn đời vạn kiếp luân hồi khổ thay
Về trời mất lối đường đi
Lạc vào ác đạo âm ti nghìn trùng
Uổng thay được kiếp làm người
Vô duyên bạc phận để rồi bơ vơ
Cội Nguồn trước mắt đâu xa
Thế mà chẳng thấy tối tăm mịt mù
Thôi rồi lạc Cội lạc Nguồn
Muôn đời vạn kiếp luân hồi khổ thay.

*****************

Văn Hóa Cội Nguồn