ĐẠO TRỜI

ĐẠO TRỜI

Đạo Trời luôn biến hóa, mọi vạn vật theo sự biến hóa đó mà thay đổi vận mệnh. Sự vận động vũ trụ theo nhiều định luật. Như Luật Nhân Quả. Luật Nhân Duyên. Luật Tự Nhiên. Luật Vay Trả. Luật Tuần Hoàn. Luật Tăng Giảm. Luật Tương Sanh. Luật Tương Khắc. Luật Sanh Tử. Luật Chuyển Đổi. Luật Giải Thoát, Luật Trói Buộc. Luật Phân Ly. Luật Hội Tụ Vân. V.. Nói chung là rất nhiều Định Luật. mọi Định Luật biến chuyển gọi là dịch lý. Lý Tính Của Dịch Luật. Vận hành khắp nơi khắp chốn chan hòa cùng khắp biến hóa khôn lường. Không có cái gì là nhất định. Chỉ có biến hóa mới thật là nhất định.

Những chế độ cách mạng mùa sanh ra từ Định Luật Phản Kháng, Định Luật Tương Sanh, Tương Khắc nằm trong Càn Khôn Định Luật xoay chuyển, mà tin là muôn năm không phải là kém hiểu biết lắm sao.
********************

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s