TÀ CHÁNH PHÂN TRANH

Tà Chánh phân tranh thế chưa yên
Thắng thua, thua thắng, dậy trận tiền
Ác, Thiện, tranh hùng, từng câu chữ
Lắm phen đụng độ, dụng triền miên
Long tranh hổ đấu, rền khắp cõi
Chiến trận dập dồn, những vô biên
Rốt cuộc Tà thua, Chánh chiến thắng
Tả tơi xác pháo, Tà ngã nghiêng

*******************

Văn Hóa Cội Nguồn