TÀ CHÁNH PHÂN TRANH

TÀ CHÁNH PHÂN TRANH

Tà Chánh phân tranh thế chưa yên
Thắng thua, thua thắng, dậy trận tiền
Ác, Thiện, tranh hùng, từng câu chữ
Lắm phen đụng độ, dụng triền miên
Long tranh hổ đấu, rền khắp cõi
Chiến trận dập dồn, những vô biên
Rốt cuộc Tà thua, Chánh chiến thắng
Tả tơi xác pháo, Tà ngã nghiêng

*******************

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s