CÓ RA CHI

CÓ RA CHI

Tà ác xưa nay có ra chi
Ác gian cho lắm, chẳng được gì
Sự nghiệp công danh, như mây khói
Cuối cùng chung cuộc, cũng ra đi
Điểm lại cổ kim, từ sau trước
Ác lai ác báo, gặt sầu bi
Luật trời nào phải, manh lưới rách
Gieo ác gặt họa, lắm thường khi
Giác ngộ quay đầu, là bờ bến
Thiện gieo phước gặt, đỉnh chung quy

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s