CÓ RA CHI

Tà ác xưa nay có ra chi
Ác gian cho lắm, chẳng được gì
Sự nghiệp công danh, như mây khói
Cuối cùng chung cuộc, cũng ra đi
Điểm lại cổ kim, từ sau trước
Ác lai ác báo, gặt sầu bi
Luật trời nào phải, manh lưới rách
Gieo ác gặt họa, lắm thường khi
Giác ngộ quay đầu, là bờ bến
Thiện gieo phước gặt, đỉnh chung quy

Văn Hóa Cội Nguồn