CÁI KHỔ NÀO HƠN

CÁI KHỔ NÀO HƠN

Cái khổ nào hơn, mất tự do
Chim lồng cá chậu, sống co ro
Mang theo chứng bệnh, nghèo với đói
Sống đọa sống đày, sống xin cho
Có phải kiếp xưa mình ở ác
Kiếp nầy phải nhận những rủi xo
Cúi xin trời cao lòng thương xót
Ban cho một ít, những vận may
Thoát khỏi giam cầm, trong cuộc sống
Không cần giàu có, chức ông to
Tự Do cũng là chân hạnh phúc
Chim trời cá nước, sống tự do
***

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s