CHỚ XEM THƯỜNG

Cội Nguồn vũ trụ, Cội thiêng liêng
Tạo Hóa Cha Ông, đấng Tổ Tiên
Một niệm ngợi ca, muôn phúc đến
Chỉ cần quy kính, phước vô biên
Phỉ bán Cha Ông, tội bất hiếu
Thiên đàng mất lối, dại khờ điên
Chớ có xem thường, Nguồn Tạo Hóa
Muôn đời vạn kiếp, hết bình yên
**************************

Văn Hóa Cội Nguồn