CHỚ XEM THƯỜNG

CHỚ XEM THƯỜNG

Cội Nguồn vũ trụ, Cội thiêng liêng
Tạo Hóa Cha Ông, đấng Tổ Tiên
Một niệm ngợi ca, muôn phúc đến
Chỉ cần quy kính, phước vô biên
Phỉ bán Cha Ông, tội bất hiếu
Thiên đàng mất lối, dại khờ điên
Chớ có xem thường, Nguồn Tạo Hóa
Muôn đời vạn kiếp, hết bình yên
**************************

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s