KHIẾP VÍA NGOẠI XÂM

Văn Hóa Cha Ông, đã trao truyền
Gươm thiên trấn quốc, sáng vô biên
Chỉ cần nhấp chuột, vang tiếng sấm
Dậy trời dậy đất, dậy kinh thiên
Chấn động địa cầu, vang thế giới
Khiếp hồn khiếp vía, lũ yêu tinh
Văn Hóa Cội Nguồn, thiên la pháp
Ngoại xâm bạc vía, thất hồn kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-