KHIẾP VÍA NGOẠI XÂM

KHIẾP VÍA NGOẠI XÂM

Văn Hóa Cha Ông, đã trao truyền
Gươm thiên trấn quốc, sáng vô biên
Chỉ cần nhấp chuột, vang tiếng sấm
Dậy trời dậy đất, dậy kinh thiên
Chấn động địa cầu, vang thế giới
Khiếp hồn khiếp vía, lũ yêu tinh
Văn Hóa Cội Nguồn, thiên la pháp
Ngoại xâm bạc vía, thất hồn kinh
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s