DANH VANG ĐẤT TRỜI

DANH VANG ĐẤT TRỜI

Văn minh đệ nhất hoàn cầu
Phải là vật chất tinh thần song đôi
Văn minh vật chất không thôi
Cuối cùng tiêu diệt lẫn nhau hãi hùng
Phải có Văn Hóa Cội Nguồn
Chính là chủ nghĩa đại đồng tối cao
Thiên Quyền Nhân Chủ Văn Minh
Công Bằng, Bình Đẳng, Đa Nguyên Nhân quyền
Cội Nguồn, Nguồn Cội, Cội Nguồn
Vẻ vang nước Việt lẫy lừng năm châu
Rồng Tiên rực rỡ vinh hoa
Cơ trời đã định uy linh khắp cùng
Làm theo Thiên Ý Cha Trời
Dắt dìu nhân loại khắp cùng thế gian
Cơ trời ai cải được đâu
Việt Nam vinh hiển biết bao rỡ ràng
Mấy dòng Thiên Bút trao lời
Cho người Tâm Đức đắp bồi độ nhân
Vì Nguồn vì Cội Cha Ông
Kế thừa di chí Hùng Vương trao truyền
Văn minh đệ nhất tinh thần
Thậm thâm vi diệu khắp cùng ứng linh
Văn Minh thế giới văn minh
Tinh thần vật chất song đôi song hành
Mới nên cuộc sống an lành
Năm châu bốn bể hòa bình năm châu
Việt Nam đệ nhất Việt Nam
Trung Ương Thánh Địa danh vang đất trời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s