CHÁU CON SÁNG NGỜI

CHÁU CON SÁNG NGỜI

Giờ lễ tế. nổi hồi chiêng trống
Ngút hương trầm, tỏa khắp mười phương
Đèn nhân rực tỏa hào quang
Đèn trung đèn hiếu cháu con sáng ngời
Dâng phẩm vật, cúng dường Quốc Tổ
Cùng anh linh lịch sử Cha Ông
Chứng tri công đức cháu con
Vì non vì nước truyền kinh độ đời
Theo gương sáng đắp bồi công đức
Rạng danh thơm, con cháu Tiên Rồng
Cây có Cội nước có Nguồn
Con chim có tổ con người có Tông
***
Mất đi truyền thống Cha Ông
Như cây mất Gốc như sông mất Nguồn
Giờ tế lễ, nổi hồi chiêng trống
Khắp cháu con, thành kính một lòng
Làm theo di chí Vua Hùng
Chí Tôn Thiên Đế con trời làm theo
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s