THỬ XEM CON TẠO

Ngồi suy ngẫm, nợ duyên ai nhóm
Để bây giờ, bạc trắng như vôi
Khi nghèo khổ, kết đôi kết lứa
Lúc sang giàu, quên hết thề xưa
Tình chưa ấm, chia tay phụ rẫy
Hại thân nầy, khốn khổ bơ vơ
Thôi thôi còn nghĩ mà chi
Thử xem con tạo chuyển xoay cuộc đời
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-