LÊN THUYỀN TỰ DO

Ngân nga đôi tiếng chuông trời
Đôi vần thi giáo đôi lời kệ kinh
Đường lành khởi sắc bình minh
Trở về Nguồn Cội siêu lên thiên đàng
Thuyền Rồng thuyền Cội thuyền Nguồn
Đạo, Đời chung hội sang giàu ấm no
Rồng Tiên kết trái đơm hoa
Tự do hạnh phúc bài ca thanh bình
Lên thuyền Nguồn Cội lên thuyền
Năm châu bốn biển đăng trình cung mây
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-