ĐẤNG ANH LINH

Đấng anh linh anh linh
Trí trời, cứu nước non
Thoát cơ hàn khốn khó
Ra khỏi đường tăm tối
Sống an lành bình yên
Đấng cao cả thiêng liêng
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————-