NGUỒN XUÂN MỚI

Vũ trụ Ta Bà, cõi hư không
Huyền cơ Tạo Hóa, chuyển tây đông
Việt Nam tỏ rạng, nền Thiên Ý
Soi sáng linh hồn, sáng nhân gian
Đem lại mùa xuân, nguồn xuân mới
Chẳng còn u ám, cảnh mùa đông
Thiên đàng trở lại, cùng chung bước
Bình đẳng hòa vui, Cội Cha Ông
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–