LỘ ÁNH DƯƠNG

Muốn phá mây mù. Lộ ánh dương
Tìm về Thiên Ý, Cội náo nương
Vườn hoa chính nghĩa, nền Văn Hóa
Mặt trời chánh giác, đỉnh cao vương
Thiên Ý Trời Cha, niềm giải thoát
Đại Đồng một Cội, rạng mùa xuân
Bức tranh Tạo Hóa, nghìn xưa ấy
Chờ người tìm đến nhận nguồn thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–