LỘ ÁNH DƯƠNG

LỘ ÁNH DƯƠNG

Muốn phá mây mù. Lộ ánh dương
Tìm về Thiên Ý, Cội náo nương
Vườn hoa chính nghĩa, nền Văn Hóa
Mặt trời chánh giác, đỉnh cao vương
Thiên Ý Trời Cha, niềm giải thoát
Đại Đồng một Cội, rạng mùa xuân
Bức tranh Tạo Hóa, nghìn xưa ấy
Chờ người tìm đến nhận nguồn thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s