CÓ ĐÂU XA

Thiên đàng địa phủ có đâu xa
Thiện ác nơi tâm, đã gieo ra
Thiện siêu ác đọa nơi nghiệp thức
Họa, phúc hai đường tự do ta
Phật, Thánh, Thần, Tiên, nào có khó
Sống theo Thiên Ý, phước hà sa
Mạng chung chớp mắt, siêu thiên giới
Thiên đàng địa phủ, có đâu xa
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————