THIỆN ÁC PHÂN MINH

Tu tâm tích đức là gì
Nếu không hiểu rõ thời đi lộn đường
Hành ác mà nghĩ thiện lương
Phải cần hiểu rõ tỏ tường như sau
Ác là thâm hiểm độc sâu
Hại người hại cả nước non, nhân loài
Xem thường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Cha Ông vứt bỏ theo phường ngoại bang
Tham tàn bạo ác hung hăng
Biến thành lũ chuột, mọt, sâu, gian hùng
Thiện là phẩm cao vợi vời
Yêu non yêu nước rạng ngời hiếu trung
Làm cho cuộc sống bình yên
Không còn đói khổ chiến tranh tương tàn
Gieo ác gặt họa luật trời
Gieo thiện gặt phúc vạn đời sai chi
Thiện, Ác hai nẻo khác xa
Tỉnh tâm thấy rõ sáng soi kẻo lầm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————