THIỆN ÁC PHÂN MINH

THIỆN ÁC PHÂN MINH

Tu tâm tích đức là gì
Nếu không hiểu rõ thời đi lộn đường
Hành ác mà nghĩ thiện lương
Phải cần hiểu rõ tỏ tường như sau
Ác là thâm hiểm độc sâu
Hại người hại cả nước non, nhân loài
Xem thường Nguồn Cội, Cội Nguồn
Cha Ông vứt bỏ theo phường ngoại bang
Tham tàn bạo ác hung hăng
Biến thành lũ chuột, mọt, sâu, gian hùng
Thiện là phẩm cao vợi vời
Yêu non yêu nước rạng ngời hiếu trung
Làm cho cuộc sống bình yên
Không còn đói khổ chiến tranh tương tàn
Gieo ác gặt họa luật trời
Gieo thiện gặt phúc vạn đời sai chi
Thiện, Ác hai nẻo khác xa
Tỉnh tâm thấy rõ sáng soi kẻo lầm
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s