LẠ LÀM SAO

Muốn hỏi Phật, Tiên, ở nơi nào
Liền nghe trong dạ chợt nao nao
Lương Tâm nào phải là trong mộng
Tại mình không hiểu lạ làm sao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-