THIÊN ĐÀNG QUÊ CHA

Khó khăn đã có Cha rồi
Các con cứ việc thẳng đường mà đi
Sanh tử đừng có sợ chi
Có Cha cứu vớt về nơi thiên đàng
Các con nhân loại con Trời
Làm điều hữu ích đắp bồi thiện căn
Không còn điên đảo, đảo điên
Dứt đi tai họa chiến tranh điêu tàn
Văn minh đạo đức lại càng
Làm cho thế giới hoàn cầu nở hoa
Về Nguồn quy kính Trời Cha
Sang giàu hạnh phúc bình yên, yên bình
Khổ đau, đau khổ không còn
Chan hòa cuộc sống tâm hồn an vui
Có Cha cùng Mẹ Âu Cơ
Dắt dìu phù hộ chở che sống còn
Về Nguồn trở lại thiên đàng
Trường sanh bất tử vĩnh hằng trường sanh
Cha Trời Cha của các con
Người Cha vũ Trụ Người Cha Đất Trời
Các con nay có Cha rồi
Mau mau trở lại Thiên Đàng Quê Cha
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————