LÀ CON CHÁU

LÀ CON CHÁU

Chúng con là con cháu
Luôn nương về Cội Gốc
Cội Nguồn đấng Cha Ông
Luôn thành kính ước mong
Thâm nhập đạo cao sâu
Đại đạo, đạo tối cao
Thoát luân hồi sanh tử
Không còn những phiền não
An trụ Cội Chân Như
Hòa đồng sống an vui
Bình đẳng chẳng thấp cao
Là con cháu như nhau
Phật, Tiên, Thánh, Chúa cùng chung Cội Nguồn
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s