SỰ GIÀU CÓ CAO TỘT

SỰ GIÀU CÓ CAO TỘT

Sống ở đời, luôn tạo phúc cho người, hữu ích cho đời đem lại sự an vui cho nhân loại. Thời người ấy có cái giàu về Đạo Đức khác thường ít ai có được
Một là sự giàu có về lòng Bố Thí
Hai là sự giàu có về lòng Thương Người
Ba là sự giàu có về lòng Nhân Ái
Bốn là sự giàu có về lòng Hòa Hiếu
Năm là sự giàu có về lòng Lợi Tha, Giác Tha
Sáu là sự giàu có về lòng Từ Bi
Bảy là sự giàu có về lòng Tận Tụy, Tận Tình, Tận Tâm
Nhưng ai có bảy sự giàu có nầy họ chính là Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa ngay nơi cõi trần gian.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s