THẢM THƯƠNG

Không biết trời biết đất
Không biết thiện biết ác
Không biết nhân biết quả
Miệng hô là chính nghĩa
Chỉ biết làm bừa, tham lam vô đáy
Cốt cách như loài ma, hiểm ác như loài quỷ
Giết người cướp của
Miệng nói một đường, làm một nẻo
Chỉ biết biến hóa, như loài sâu, bướm
Đi ngược lại truyền thống
Tâm thường phản loạn
Lòng nhỏ nhen keo kiệt
Tâm như khỉ vượn đảo điên
Nhưng lúc nào
Cũng xưng là Thần Thánh
Không rõ tương lai
Mù mờ quả báo
Đi ngược lại quyền Tạo Hóa
Trái nghịch Thiên Ý
Làm toàn là điều bất chính
Lộ đuôi chồn cáo
Buôn Thần bán Thánh
Phản bội nghịch lại Ông Cha
Chạy đâu cho thoát hồn sa địa đàng
Gieo ác gặt họa kinh hoàng
Khắp cùng quả báo khốn cùng tai ương
Thảm thương ôi thật thảm thương
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————-