LY KỲ

LY KỲ

Nước Nam ta có, nợ nần chi
Lắm kẻ đua chen, chiếm mới kỳ
Không nợ không nần, đâu ùa tới
Không duyên không phận, đến chi chi
Dành đất dành nhà, dành sự sống
Tớ mà đuổi Chủ, mới ly kỳ
Thiên hạ có đâu, điều ngược thế
Không mời cũng đến, đuổi không đi.
*********
VĂN HÓA CỘI NGUỒN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s