LY KỲ

Nước Nam ta có, nợ nần chi
Lắm kẻ đua chen, chiếm mới kỳ
Không nợ không nần, đâu ùa tới
Không duyên không phận, đến chi chi
Dành đất dành nhà, dành sự sống
Tớ mà đuổi Chủ, mới ly kỳ
Thiên hạ có đâu, điều ngược thế
Không mời cũng đến, đuổi không đi.
*********
VĂN HÓA CỘI NGUỒN