CƠ ĐIỀM

Cơ điềm ứng hóa, hiện khắp nơi
Điềm báo quỷ ma, đã đến hồi
Tai ương họa gởi, trời giáng xuống
Cơ nghiệp không còn, những tả tơi
Tự diệt lẫn nhau, binh với biến
Dã tràng công cốc, những cơ ngơi
Mưu sâu kế độc, gieo ác đức
Hại người Trời hại, đã đến nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–