CƠ ĐIỀM

CƠ ĐIỀM

Cơ điềm ứng hóa, hiện khắp nơi
Điềm báo quỷ ma, đã đến hồi
Tai ương họa gởi, trời giáng xuống
Cơ nghiệp không còn, những tả tơi
Tự diệt lẫn nhau, binh với biến
Dã tràng công cốc, những cơ ngơi
Mưu sâu kế độc, gieo ác đức
Hại người Trời hại, đã đến nơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s