CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

CHUYỂN HỌA THÀNH PHÚC

Văn Hóa Cội Nguồn nắm trong tay
Truyền bá rộng ra, khắp đông tây
Những ai ra sức, làm điều ấy
Công danh quyền thế, tận trời mây
Ai tin thời được, Trời đâu ép
Nhân nào quả nấy, mấy khi sai
Công đức nào hơn, truyền Thiên Ý
Chuyển họa thành phúc, chuyển rất mau
***
Văn Hóa Cội Nguồn
———————————–

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s