NGHĨ MÀ THƯƠNG

NGHĨ MÀ THƯƠNG

Biết bao những bậc, đấng anh hùng
Lạc Nguồn, lạc Cội, lạc hiếu trung
Làm thân trâu ngựa, cho ma quỷ
Anh hùng lạc đạo, nghĩ mà thương
Cuối cùng chẳng được, điều chi cả
Linh hồn trôi dạt, lạc Âm Cung
Hết mong trở lại, miền thiên giới
Âm phủ đọa đày, khổ đau thương

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s