NGHĨ MÀ THƯƠNG

Biết bao những bậc, đấng anh hùng
Lạc Nguồn, lạc Cội, lạc hiếu trung
Làm thân trâu ngựa, cho ma quỷ
Anh hùng lạc đạo, nghĩ mà thương
Cuối cùng chẳng được, điều chi cả
Linh hồn trôi dạt, lạc Âm Cung
Hết mong trở lại, miền thiên giới
Âm phủ đọa đày, khổ đau thương

Văn Hóa Cội Nguồn