ĐẠI TRÍ NHÂN

ĐẠI TRÍ NHÂN

Đại Trí Nhân
Phải biết nhân biết quả
Biết gieo gió thời gặt bão
Làm nhiều điều ác thời gặt họa
Phải biết việc nên làm
Việc không nên làm
Biết người biết ta,
Biết lành biết dữ
Hiểu rõ việc đã qua
Biết rõ việc sắp đến
Tâm vững vàng như núi
Trí biến hóa khôn lường
Tịnh thời rộng lớn
Động thời biến hóa
Rõ huyền cơ
Hiểu tuần hoàn Thiên Luật
Hàng phục thiên hạ bằng đạo pháp
Trị nước an dân bằng đạo luật
Những bậc như vậy
Chính là đại trí nhân

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s