CHẤN ĐỘNG

Việt Nam bừng tỏa sáng
Chấn động cùng trái đất
Thiên Ý nền Văn Hóa
Vang dậy những tiếng sấm
Địa Linh cõi trung ương
Tỏa sáng khắp thập phương
Việt Nam dậy oai linh
Chấn động khắp càn khôn
Việt Nam, những rền vang
Việt Nam, vinh quang
Việt Nam, Việt Nam
đệ nhất năm châu hoàn cầu

Văn Hóa Cội Nguồn