CÂU CHUYỆN ĐỘ NGƯỜI

CÂU CHUYỆN ĐỘ NGƯỜI

Ngày xửa, ngày xưa trên Thiên Đình có vị Đà La Thiên Tiên, thần thông pháp thuật vô biên, thấy có nhiều vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa xuống trần, độ người dễ quá. Có nhiều vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa làm đến vua trời cõi nước trang nghiêm xinh đẹp thiên chúng đông vô số vô biên.
Bằng nghĩ rằng: Sao Ta không xuống trần gian độ người cũng như thành lập cõi nước trời danh vang vũ trụ.
– Vị Đà La Thiên Tiên lại nghĩ đầu thai xuống trần thời quên hết tiền kiếp của mình, không còn thần thông trở thành người thường phàm tục, không may lạc vào con đường ác đạo hết mong trở lại cõi trời. Chi bằng Ta trực diện xuống trần chẳng cần đầu thai chi cả tìm một nơi thanh vắng để ở, không vướng bận tục trần, khi nào trở lại cõi trời thời trở lại dễ dàng, có phải là hay hơn không, cần gì đầu thai trực diện xuống trần xuống trần độ người. Sao các vị Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa không chọn con đường nầy mà chọn con đường đầu thai.
– Vị Đà La Thiên Tiên mở con mắt thứ ba nhìn xuống trần gian xem dân chúng nước nào dễ độ nhất, xem xét một hồi nhìn thấy nước Vân Nam phần đông có Đạo biết tôn thờ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa coi bề dễ độ hơn những nước khác.
– Vị Đà La Thiên Tiên liền bay xuống trần gian hạ chân xuống dãy núi Đại Hùng nơi có động Vu Sơn, nơi đây cảnh quan đẹp như tranh không khác gì Bồng Lai Tiên Cảnh.
Hành trình tiếp theo Vị Đà La Thiên Tiên xem nơi nào dân chúng dễ độ nhất thấy huyện An Tân dân chúng thường cầu bái Thần Linh. Vị Đa La Thiên Tiên bằng hiện thân đến đó dùng pháp thuật thần thông biến hóa dân chúng thấy thế thi nhau mà bái, mà lạy.
– Dân chúng cho rằng: Phật, Thánh, xuất hiện tiếng đồn vang xa dân chúng thi nhau mà đến càng ngày càng đông. Thi nhau mà cúng đủ thứ trên đời, đủ moi mọn món, chẳng thiếu món chi có người cúng cả heo, bò, dê, trâu, vàng bạc kim cương, trân châu, dâng lên cúng dường. Lớp trong lớp ngoài đông như kiến, thi nhau chen lấn người chật như nêm thành tâm quỳ lạy lễ bái, nhiều vô số kể.
Vị Đà La Thiên Tiên thấy thế nghĩ rằng: Độ người quá dễ, không như những gì mình nghe các vị Tổ thường thuyết giảng rằng độ người rất khó, chỉ cần độ được năm ba người phước đức vô cùng, danh tiếng lẫy lừng. Còn như Ta đây Vị Đà La Thiên Tiên nhìn người lễ lạy lớp lớp trùng trùng cứ như thế nầy không bao lâu Ta độ hết thiên hạ về trời.
– Vị Đà La Thiên Tiên liền thuyết giáo truyền dạy rằng: Trần gian chỉ là cõi tạm, các ngươi hãy theo Ta thời muốn gì được nấy, không đau, không bệnh, không già, không chết. Dân chúng nghe nói thế thi nhau mà lạy mà bái mà cúng, mà cầu.
Dâng lên cúng dường nải chuối, miệng cầu đủ thứ nào là cầu giàu sang, cầu khỏi bệnh, cầu con cháu thành đạt, cầu tai qua nạn khỏi, cầu trả được nợ, cầu tăng tuổi thọ, cầu đổ đạt công danh, cầu siêu sanh lên trời. Cầu nuôi gia súc gia cầm chóng lớn, cầu mua may bán đắc, nói chung dân chúng kéo đến thi nhau lễ lạy thi nhau mà cầu.
– Để đáp ứng được nguyện vọng của thiên hạ bá tánh vị Đà La Thiên Tiên phải hóa thân nghìn muôn ức, mỗi hóa thân đều ra sức đáp ứng sự cầu, làm việc quên ăn, bỏ ngủ mũi miệng tranh nhau mà thở cứu độ như thế được ba năm.
– Một hôm vị Đà La Thiên Tiên mở con mắt huệ thứ ba quán sát tất cả sanh chúng trong ba năm mình tận độ được bao nhiêu người thành tựu thiện đức, thành tựu trí huệ giác ngộ chân lý thoát khỏi Địa Phủ siêu sanh về Thiên Giới.
Thời hỡi ơi không thấy được một người thiện đức, tâm trí u tối, chẳng rõ thông chân lý, chỉ cầu mong được cái nầy thời cầu mong có cái kia. Đã được giàu sang thời cầu mong có quyền lực. Tiền bạc dư xài thời sanh ra tánh bài bạc. Số người đông như kiến không được một người siêu sanh về thiên giới, mà chỉ thấy họ đi sâu vào vọng cầu, khi được cái nầy thời cầu đến cái kia, lòng tham không đáy không biết bao nhiêu là đủ, cúng một nải chuối cầu mua được xe hơi làm nhà lầu, có nhà lầu xe hơi, thời cầu ăn món ngon vật lạ, nem rồng chả phụng lên mặt với đời.
Không thấy một người tu tâm dưỡng tánh, xa lánh tham vọng để tâm thanh tịnh, hội ngộ Lương Tâm, tội lỗi tiêu tan siêu sanh về trời. Phần nhiều hầu hết tu cầu tu cạnh cầu cho thân thể khỏe mạnh lao theo con đường trụy lạc, gái gú ăn chơi. Khi được giàu sang thời khoe khoang ăn tiêu xả láng. Từ sáng đến chiều miễn là tiền vô nhiều là được, khi lâm nạn thời tới cầu xin đủ thứ.
– Vị Đà La Thiên Tiên kinh hoảng tưởng đâu độ con người rất dễ, nào hay đâu ba năm luống sức phí công, nhìn thiên hạ lớp trong lớp ngoài mà phát ớn, họ đến đây không phải là tu tâm sửa tánh, mà là cầu đủ thứ theo lòng tham vọng của mình, biến Thần, Thánh, trở thành công cụ phục vụ cho lòng tham cầu mong đủ thứ mà thôi. Chán ôi là chán vị Đà La Thiên Tiên liền biến mất bay về trời. Xuống trần ba năm phục vụ tận tình đáp ứng lòng cầu mong của thiên hạ. Nhưng rốt cùng xem lại không những không độ được một ai, mà còn làm tăng thêm lòng Tà Vọng mong cầu vào người khác, bỏ rơi Phật Tánh, Chân Thánh của chính mình, lạc cội sai đường đi sâu vào mê tín dị đoan.
– Vị Đà La Thiên Tiên trở về trời định tỉnh Linh Hồn nghĩ lại: Trước đây lòng cao ngạo háo thắng, nghĩ mình trí huệ còn non kém mà tưởng mình đã đạt đến cảnh giới vi diệu thậm thâm. Vị Đà La Thiên Tiên liền bay lên trung thiên giới cầu gặp Đức Chí Tôn. Thấy Đức Chí Tôn ngồi trên tòa Thái Cực bảy báu, có Ngũ Long, Ngũ Phụng đang chầu hào quang trùng trùng trông đẹp mắt lạ lùng.
Trước vẻ uy nghi của Đức Chí Tôn. Vị Đà La Thiên Tiên bằng chấp tay thưa rằng: Con đã xuống trần ba năm, thiên hạ theo về trùng trùng, đổ công sức vì nhân loại gian khổ ba năm phục vụ hết mình, nhưng khi kiểm tra lại không độ được một người là tại làm sao ? Xin Đức Chí Tôn chỉ dạy cho.
– Đức Chí Tôn nói rằng : Nầy Ông Đà La Thiên Tiên muốn độ người trần gian, không nên thị hiện phép tắc thần thông. Mà phải đầu thai trở thành một người thường dân, cũng đau, cũng bệnh, cũng bị người ta hại, trải qua bao kiếp nạn của con người, lội ngược dòng chảy hồng trần, hi sinh tất cả, chịu đựng sự phỉ nhục, khen, chê ở đời, chịu đựng sự khảo đảo của Ma Vương và Đại Quỉ. nói chung là bị thử thách và khảo đảo. Nhưng vượt qua tất cả, thiên hạ nhìn thấy nể phục thời coi như đã độ được một nửa thiên hạ.
Còn một nửa kia thời phải lập ra nhiều phương tiện. tức là giáo lý chánh pháp. Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Giới Đức. Tâm nhân loại có nhiều thứ bệnh, Thời phải lập ra nhiều thứ thuốc, bệnh nào thuốc nấy có làm được như thế thời độ nhân loại chẳng khó gì. Bệnh Tâm là bệnh vô vi. Thời phải Lấy Kinh, Thơ, Triết, Truyện, Văn, Sử, Giới Đức mà độ. Bệnh hay cầu cạnh mà quên Phật Tánh, Thánh Tánh của mình. Thời phải có kinh thơ chỉ đường soi sáng. Bệnh hay nương nhờ vào người khác đánh mất căn bản tự chủ của mình. Thời phải có kinh giáo soi đường thức tỉnh biết Tánh tự tu, biết Tâm tự độ khai mở trí tuệ, thời mới mong độ được thiên hạ con người siêu sanh về trời. Tâm thanh Tịnh là tự độ mình. Độ nhân loại mà không làm cho Tâm nhân loại thanh tịnh. Lại làm cho Tâm nhân loại vọng động mong cầu tham dục bất chính càng lớn. Cầu mong cái nầy chưa xong đã sang qua cầu mong cái khác. Đáp ứng sự cầu mong tham dục là tiệt đường siêu thoát, đừng nói là ba năm dù trải qua một trăm năm cũng không độ được một người.
Vị Đà La Thiên Tiên nghe lời giảng dạy của Đức Chí Tôn liền chứng quả Vô Thượng Trí Huệ. An Trụ Pháp Nhẫn, Nguyện sanh xuống chốn trần gian tu hành dẫn dắt con người trở về thiên giới, như những gì Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa đã từng làm.
***
Long Hoa Lược Truyện, Văn Hóa Cội Nguồn
Câu Chuyện Độ Người đến đây đã hết.
———————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s