SÁNG NGỜI MUÔN THU

Xây nền đạo đức ai ơi
Để cho non nước sáng ngời Việt Nam
Về trời danh mãi còn vang
Tiếng thơm, thơm mãi trần gian muôn đời
Phục hưng truyền thống Tiên Rồng
Làm cho dân tộc lẫy lừng năm châu
Nhiệm mầu Văn Hóa Cha Ông
Bao điều kỳ diệu nổi lên sáng ngời
Đứng đầu thế giới hoàn cầu
Làm cho nhân loại về chầu Trời Cha
Tuy rằng đất nước nhỏ nhoi
Trung Ương Thánh Địa tối cao đất trời
Chữ S thái cực nhiệm mầu
Âm- Dương hội tụ rõ bầu càn khôn
Để cho thế giới năm châu
Quy về hội tụ thi nhau về trời
Từ đây nước Việt lẫy lừng
Ngời ngời tỏa sáng khắp cùng thế gian
Những ai vì nước vì non
Xây nền Văn Hóa Rồng Tiên nước nhà
Danh thơm cùng khắp sơn hà
Muôn thu tỏ rạng sáng ngời muôn thu
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————