KIẾP THIỆN NHÂN

Một kiếp ở đời kiếp thiện nhân
Sống đời đạm bạc, sống tịnh thanh
Truyền kinh thuyết giáo, đường tận độ
Tôn thờ Nguồn Cội, đấng cao xanh
Lòng vẫn mãi vui, trong an lạc
Kinh giáo tháng ngày, những bạn thân
Hòa mình cuộc sống, theo mây gió
Tung cánh chim trời, những bước chân
—————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn