GIẤC CHIÊM BAO

Bỏ Nguồn lạc Cội, muốn ngôi cao
Hiếu trung nhân nghĩa, vứt thuở nào
Sự nghiệp công danh, đường mây khói
Rốt cuộc chỉ là giấc chiêm bao
Mãn trần đi đến hồi chung kết
Linh hồn rồi phải, biết về đâu
Gieo nhân ác nghiệp, nào có hết
Nhân quả luân hồi, đọa càng sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn