GIẤC CHIÊM BAO

GIẤC CHIÊM BAO

Bỏ Nguồn lạc Cội, muốn ngôi cao
Hiếu trung nhân nghĩa, vứt thuở nào
Sự nghiệp công danh, đường mây khói
Rốt cuộc chỉ là giấc chiêm bao
Mãn trần đi đến hồi chung kết
Linh hồn rồi phải, biết về đâu
Gieo nhân ác nghiệp, nào có hết
Nhân quả luân hồi, đọa càng sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s