LẠC VÀO TÀ MA

LẠC VÀO TÀ MA

Theo Tây rồi lại theo Tàu
Hiếu trung như thế lạc vào tà ma
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Rũ cành héo ngọn ra chi cuộc đời
Hiếu trung, trung hiếu một lòng
Theo nền truyền thống con Rồng cháu Tiên
Anh Linh tỏa sáng vô biên
Vang danh bốn bể còn siêu thiên đàng
Mắc chi bỏ Cội bỏ Nguồn
Anh hùng lạc Cội lạc đường khốn nguy
Lạc vào ác đạo Tà Ma
Mây trôi bèo dạt còn pha trò hề
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s