LẠC VÀO TÀ MA

Theo Tây rồi lại theo Tàu
Hiếu trung như thế lạc vào tà ma
Lạc Nguồn lạc Cội Ông Cha
Rũ cành héo ngọn ra chi cuộc đời
Hiếu trung, trung hiếu một lòng
Theo nền truyền thống con Rồng cháu Tiên
Anh Linh tỏa sáng vô biên
Vang danh bốn bể còn siêu thiên đàng
Mắc chi bỏ Cội bỏ Nguồn
Anh hùng lạc Cội lạc đường khốn nguy
Lạc vào ác đạo Tà Ma
Mây trôi bèo dạt còn pha trò hề
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn