ĐẠO VĂN

ĐẠO VĂN

Truyền thống Rồng Tiên nhà ta
Nay đà khởi sắc
Kết trái đơm hoa
Uy linh trùm bá
Sáng hơn nhật nguyệt
Văn Hóa Cội Nguồn sáng soi
Từ khi ra đời đến nay
Hùng khởi quyết tâm
Dựng dậy hồn thiên
Trước thế lực
Quỷ ma hung ác
Chúng đánh phá
Ngày đêm không dứt
Con cháu Tiên Rồng
Phụng mệnh Trời Cha
Theo lời di giáo Hùng Vương
Dẹp loạn yêu tinh
Bao trận chiến kinh thiên động địa
Ma quỷ tan tành
Con cháu Tiên Rồng lẫy lừng
Quý hóa thay
Toàn là bậc anh hùng
Đầu đội Trời
Chân đạp đất ra quân
Vì nước non
Đồng ra sức lập công
Chống ngoại xâm
Rền vang khí thế
Ai cũng gắng sức
Dốc lòng vì Tổ Quốc non sông
Vì Nguồn Cội Cha Ông
Lắm người ngu si
Sa cơ lỡ bước
Chống phá Tổ Tiên Cội Nguồn
Tự hại mình
Vùi linh hồn
Không còn lòng trung hiếu
Sống chẳng ra gì chết để lại tiếng nhơ
Anh linh truyền thống
Nay đà bừng khởi nở hoa
Quốc Tổ anh linh
Nay đã trở về trần thế
Địa Long tỏa sáng
Mau theo về đất Tổ quê Cha
Nối gót Hùng Vương
Lìa xa tôn thờ ngoại bang mất gốc
Làm Ma lạc loài
Bơ vơ nơi xứ người
Thà làm quỷ nước nhà
Còn hơn làm vương đất khách
Xây dựng cuộc sống
Tuân theo Hiến Pháp, Luật Pháp, Đạo Pháp
Bài học oai hùng thời dựng nước Văn Lang
Chớ có tự cao
Lắng nghe lời phải
Để tâm yên tỉnh
Phân rõ chánh tà
Bỏ Cội bỏ Nguồn đâu là chân chính
Trung hiếu chẳng còn thất kính Cha Ông
Uổng kiếp trần gian, anh hùng lạc đạo
Tự mình bị loại ra khỏi hội kỳ ba Rồng Tiên vận hội
Hởi ơi thương thay,
Thuốc đắng đã tật
Nhờ biết nghe theo lời nói ngay, sửa tâm, sửa tánh.
Thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s