THÀNH CÔNG

Cội Nguồn chí quyết tâm
Tháng ngày lập đại công
Tánh danh rền sông núi
Sanh tử nhẹ không không
Đức nhân luôn tỏa sáng
Oai danh khắp tây đông
Một kiếp người trần thế
Một kiếp đời thành công
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————