THÀNH CÔNG

THÀNH CÔNG

Cội Nguồn chí quyết tâm
Tháng ngày lập đại công
Tánh danh rền sông núi
Sanh tử nhẹ không không
Đức nhân luôn tỏa sáng
Oai danh khắp tây đông
Một kiếp người trần thế
Một kiếp đời thành công
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s