LỪNG DANH

Sống chết một phen, với quân thù
Hiếu trung tỏ rạng, đến muôn thu
Dũng khí hùng anh, bia ghi tạc
Vì Nguồn vì Cội, chí đức tu
Danh thơm còn mãi, nơi trần thế
Tràn đầy nghĩa khí, đẹp biết bao
Vang dội anh linh, cùng sông núi
Muôn thu rền mãi, những công lao
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————–