SỰ NHẬN THỨC

SỰ NHẬN THỨC

Đã biết trần gian là cõi tạm, lại là cõi vô thường, sự vật luân chuyển không ngừng, không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Thế mà lao vào tranh giành vật chất, gây ra nhiều tội ác, tham dục thiêu đốt triền miên. Nghiệp chướng phiền não sanh ra tràn ngập linh hồn, Làm cho linh hồn đi vào sa đọa, nhất là sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Không tỉnh giấc quay đầu thời tránh đâu cho khỏi sa đọa. Sự tối tăm u tối là vô cùng tai hại. lời dạy Cha Trời như thế, chúng ta chiêm nghiệm sẽ rõ thông.

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s