SỰ NHẬN THỨC

Đã biết trần gian là cõi tạm, lại là cõi vô thường, sự vật luân chuyển không ngừng, không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Thế mà lao vào tranh giành vật chất, gây ra nhiều tội ác, tham dục thiêu đốt triền miên. Nghiệp chướng phiền não sanh ra tràn ngập linh hồn, Làm cho linh hồn đi vào sa đọa, nhất là sa đọa Địa Ngục, Ngạ Quỉ, Súc Sanh. Không tỉnh giấc quay đầu thời tránh đâu cho khỏi sa đọa. Sự tối tăm u tối là vô cùng tai hại. lời dạy Cha Trời như thế, chúng ta chiêm nghiệm sẽ rõ thông.

Văn Hóa Cội Nguồn