AI HƠN

Khi xưa dựng nước non
Bách Việt vẫn rền vang
Tiên Rồng như sấm nổ
Uy Linh nào có giảm
Làm khiếp vía quân thù
Ác gian khiếp kinh hồn
Giờ đây càng tỏa sáng
Cội Nguồn vang tiếng sấm
Quỷ Ma lấp vùi chôn
Đấng con Trời ai hơn
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Quốc Tổ Đấng Anh Linh
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn