AI HƠN

AI HƠN

Khi xưa dựng nước non
Bách Việt vẫn rền vang
Tiên Rồng như sấm nổ
Uy Linh nào có giảm
Làm khiếp vía quân thù
Ác gian khiếp kinh hồn
Giờ đây càng tỏa sáng
Cội Nguồn vang tiếng sấm
Quỷ Ma lấp vùi chôn
Đấng con Trời ai hơn
Đức Quốc Tổ Hùng Vương
Quốc Tổ Đấng Anh Linh
————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s