ĐỔ XUỐNG SÔNG

Đạo đức xem thường, nhiều thất bại
Mất Nguồn lạc Cội, ít thành công
Tự cổ xưa nay, thường là thế
Công lao như núi, đổ xuống sông

Hữu dũng vô mưu, thường mắc bẫy
Chỉ thua một trận, thế là xong
Sức mạnh ở đời, là tâm trí
Gươm huệ vung lên, lấp biển đông

Văn Hóa Cội Nguồn