ĐỔ XUỐNG SÔNG

ĐỔ XUỐNG SÔNG

Đạo đức xem thường, nhiều thất bại
Mất Nguồn lạc Cội, ít thành công
Tự cổ xưa nay, thường là thế
Công lao như núi, đổ xuống sông

Hữu dũng vô mưu, thường mắc bẫy
Chỉ thua một trận, thế là xong
Sức mạnh ở đời, là tâm trí
Gươm huệ vung lên, lấp biển đông

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s