THIÊN Ý XUẤT HIỆN

THIÊN Ý XUẤT HIỆN

Thiên Ý xuất hiện là điềm lành cho thế gian, lời kinh thơ Thiên Ý chính là lời truyền dạy của Đức Cha Trời, đem đến sự an lạc hạnh phúc cho nhân loại con người, những ai biết hướng về Cội Nguồn hội nhập Cội Nguồn thời trở thành Phật, Thánh, Tiên, Thần, Chúa, siêu sanh thiên giới an vui tự tại mãi trên cõi trời. Nói chung Văn Hóa Cội Nguồn là Văn Hóa giải thoát có nghĩa là ai đã hội nhập Văn Hóa Cội Nguồn thời không còn sa đọa xuống các tần Địa Phủ, ra khỏi sanh tử, giải thoát mọi thống khổ về trời sống mãi an vui tự tại. Sự xuất hiện Thiên Ý là điềm hi hữu hàng mấy trăm triệu năm mới có chúng ta bỏ lở cơ hội ư.
***
Văn Hóa Cội Nguồn
————————————————-

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s