HỘI CHUNG QUY

HỘI CHUNG QUY

Văn Lang chính sử sách còn ghi
Bách Việt anh linh có lạ gì
Đài linh vó ngựa, nam, trung, bắc
Tiên Rồng quyền phép, rạng uy nghi
Cháu con trung hiếu, rền sông núi
Tôn thờ Nguồn Cội, đức nhân thi
Thiên đàng trở lại, đường Tiên Thánh
Một bước thang mây, có sai chi
Cõi trần giả tạm, xưa nay thế
Mãn trần hồn cũng phải ra đi
Cơ Trời chuyển vận, cơ Thánh Đức
Tạo Hóa an bày, hội chung quy
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s