NHỚ AI ƠI

Truyền kinh truyền khắp đến mọi nơi
Chuyển hóa hồn linh, Thiên Ý Trời
Văn Hóa Cội Nguồn, bao phép lạ
Chuyển đọa thành siêu, dễ như chơi
Một bước thang mây, nào có khó
Mặc sức tung hoành, dậy biển khơi
Vạn Pháp quy tôn, xưa nay thế
Cội Nguồn Văn Hóa, nhớ ai ơi
***
Văn Hóa Cội Nguồn
——————————————-