CHẲNG HỀ SAI

Rồng Tiên con cháu lắm anh tài
Tướng trời xuống thế, chẳng hề sai
Hàng Ma phục Quỉ, nào chi khó
Văn Hóa Cội Nguồn, vận chuyển xoay
Thế cuộc tung hoành, nên nghiệp lớn
Rạng danh bất khuất, rạng tương lai
Chỉ tiếc những người, xa Nguồn Cội
Anh hùng lạc đạo, lắm chông gai
***
Văn Hóa Cội Nguồn
—————————————–