TỪ ĐÂY RỘNG MỞ

Cửa bất diệt từ đây rộng mở
Ai có tai đâu thể cho qua
Cội Nguồn Văn Hóa truyền ra
Không cầu cũng được siêu sanh thiên đàng
Thiên Ý Trời Đạo Tràng chánh Pháp
Hàng triệu năm, mới có một lần
Thời cơ thành Phật, Thánh, Thần
Cội Nguồn trở lại thiên đàng cung mây
Từ đây cũng lại từ đây
Cửa trời rộng mở nhanh chân về trời
Không còn khốn khổ cuộc đời
An vui tự tại vĩnh hằng an vui
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn.