CƠ HỘI

CƠ HỘI

Ức triệu năm Đạo Trời khai mở
Đã hữu duyên làm chủ kinh thơ
Đạo Trời Thiên Ý gieo ra
Sau nầy gặt hái biết bao phúc lành
Cơ vận hội, một lần tỏa sáng
Thời coi như muôn kiếp anh linh
Vua trời nhờ đức truyền kinh
Muốn chi đặng nấy ước mơ đạt thành
——————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s