CƠ HỘI

Ức triệu năm Đạo Trời khai mở
Đã hữu duyên làm chủ kinh thơ
Đạo Trời Thiên Ý gieo ra
Sau nầy gặt hái biết bao phúc lành
Cơ vận hội, một lần tỏa sáng
Thời coi như muôn kiếp anh linh
Vua trời nhờ đức truyền kinh
Muốn chi đặng nấy ước mơ đạt thành
——————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn