KIẾP MỌT SÂU

Phá Nguồn phá Cội, chạy đi đâu
Kiếp nạn tai ương, hết mong cầu
Cầu Phật cầu Trời, không linh ứng
Xui rủi tứ bề, nạn xé xâu
Cơ đồ chìm ngập bao tai ách
Khó mong tránh thoát, họa vây bao
Vinh chửa thấy đâu, liền thấy nhục
Quên ơn phản Tổ, kiếp mọt sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn