KIẾP MỌT SÂU

KIẾP MỌT SÂU

Phá Nguồn phá Cội, chạy đi đâu
Kiếp nạn tai ương, hết mong cầu
Cầu Phật cầu Trời, không linh ứng
Xui rủi tứ bề, nạn xé xâu
Cơ đồ chìm ngập bao tai ách
Khó mong tránh thoát, họa vây bao
Vinh chửa thấy đâu, liền thấy nhục
Quên ơn phản Tổ, kiếp mọt sâu
———————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s