THOÁT SAO XONG

Xưng hùng xưng bá, hại nước non
Chia rẽ anh em, hại Cha Ông
Tội ác chất chồng, cao hơn núi
Làm cho cuộc sống, cảnh thương tan
Hồn linh đày đọa, nghìn muôn kiếp
Cháu con liên lụy, họa đeo mang
Cậy quyền cậy thế, hung với ác
Gieo nhân bất chính, tránh sao xong
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn