THOÁT SAO XONG

THOÁT SAO XONG

Xưng hùng xưng bá, hại nước non
Chia rẽ anh em, hại Cha Ông
Tội ác chất chồng, cao hơn núi
Làm cho cuộc sống, cảnh thương tan
Hồn linh đày đọa, nghìn muôn kiếp
Cháu con liên lụy, họa đeo mang
Cậy quyền cậy thế, hung với ác
Gieo nhân bất chính, tránh sao xong
————————————————

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s