CÓ RA CHI

Phản Nguồn phản Cội, họa liền khi
Tai ương thất đức, mạc vận kỳ
Anh hùng lạc đạo sa địa ngục
Hồn linh khổ nạn, cõi âm ti
Bạo tàn, tàn bạo, quyền với lực
Đi vào ngõ cụt, hết lối đi
Tội ác hại dân, gương sử chép
Phá Nguồn phá Cội, có ra chi
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn