CÓ RA CHI

CÓ RA CHI

Phản Nguồn phản Cội, họa liền khi
Tai ương thất đức, mạc vận kỳ
Anh hùng lạc đạo sa địa ngục
Hồn linh khổ nạn, cõi âm ti
Bạo tàn, tàn bạo, quyền với lực
Đi vào ngõ cụt, hết lối đi
Tội ác hại dân, gương sử chép
Phá Nguồn phá Cội, có ra chi
————————————-

Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s