THẢM THAY, THƯƠNG THAY

THẢM THAY, THƯƠNG THAY

Chạy đông chạy tây, sống nghèo, sống giàu, sống vui sống khổ, trong đám bụi trần, nhưng rốt lại chỉ là trường đời giả tạm. Thật khó cho nhân loại không mấy ai thấu lẽ trường đời giả tạm. Lại không thấu rõ nhân quả, gieo nhân gì trổ ra quả nấy. Nhất là hiểu thế nào là hành theo Thiên Ý, thế nào là tự tại an vui an lạc.
Ai lòng đầy tham lam và thù hận, tâm trí che lấp bởi vật dục, đen tối vì sự ganh ghét. Thời những người ấy tự mình chối bỏ Thiên Đàng Cực Lạc, tự mình sa đọa xuống các tầng Địa Phủ, mất thân người muôn kiếp khó làm người trở lại, thảm thay, thương thay.
***
Văn Hóa Cội Nguồn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s